OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSNoZ

//:Strona główna/Ogłoszenia/OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSNoZ

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSNoZ

W odpowiedzi na zapytania przesyłane do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki, Zarząd chciałby wyjaśnić informacje przekazywane przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu swoim kandydatom, m.in.:

„Absolwent Studiów Podyplomowych posiada umiejętności, wiedzę i kompetencje konieczne do wykonywania zawodu optometrysty oraz uzyskuje świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.
Absolwent może ubiegać się o nadanie numeru optometrysty w Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki. Numer ten powinien być stosowany np. na pieczątkach, wizytówkach, skierowaniach do specjalisty, które wykorzystywane są już przez członków PTTO. Nadanie numeru jest bezpłatne.
Absolwent Optometryki jest przygotowany do pracy m. in. w zakładach optycznych, firmach dystrybuujących produkty optyczne, takich jak soczewki i urządzenia optyczne oraz zakładach projektujących, produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny.”

https://www.wsnoz.pl/index.php/pl/component/sppagebuilder/492-studia-podyplomowe-optometria
dostęp 20.08.18

Władze Uczelni do 27.08.2018r. nie kontaktowały się z PTOO w sprawie swojego programu, liczby, godzin, wymaganego sprzętu, sylabusów zajęć itd. Nie kontaktowano się w sprawie zaopiniowania programu kształcenia przez PTOO. Kandydaci na studia na tej Uczelni informowali jednak Zarząd o tym, że drogą telefoniczną uzyskują informację o pracy Uczelni z PTOO.

27.08.2018 Zarząd PTOO otrzymał maila z prośbą o zaopiniowanie programu studiów podyplomowych Optometria, oferowanych przez Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu. Na podstawie przesłanego dokumentu Konsultant ds. Kształcenia mgr Sylwia Kropacz- Sobkowiak na zlecenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) przygotowała porównanie uzyskanego programu z wymogami rekomendowanymi przez PTOO. Na podstawie Europejskiego Dyplomu Optometrysty, dokumentu wydanego przez Europejską Radę Optometrii i Optyki (ECOO), opracowane zostało zestawienie, na podstawie którego w programie Uczelni brakuje 160 godzin akademickich przedmiotów zawodowych. Opinia została przesłana do władz Uczelni.

Informacje umieszczone na stronie Uczelni oraz przekazywane kandydatom telefonicznie, mogą wprowadzać w błąd potencjalnych kandydatów. Jest to nieuczciwa postawa wobec kandydatów, a także wobec pozostałych uczelni wyższych kształcących optometrystów, które dostosowują swój program do obowiązujących wymagań, opracowanych przez Europejską Radę Optometrii i Optyki (ECOO).

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że w Polsce nie istnieją instytucje nadające uprawnienia do wykonywania zawodu optometrysty – zawód ten nie jest w dalszym ciągu regulowany przez polskie prawo. W związku z powyższym Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki nie nadaje uprawnień do wykonywania zawodu.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

By | 2018-12-20T21:45:25+01:00 6 września 2018|Ogłoszenia|Możliwość komentowania OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSNoZ została wyłączona

About the Author: